Hvad kan Socialforsvaret hjælpe med?

Jeg har i mange år arbejdet med familier, der har fået deres barn eller børn anbragt udenfor hjemmet. Derudover arbejdet i familier, hvor der har været risiko for at Deres børn blev anbragt.

Har altid arbejdet ud fra tanken om, at familien skal forblive samlet i de tilfælde, hvor det er muligt.

Jeg arbejder på familiens præmisser og indgår altid i familiernes liv med respekt og åbenhed overfor den måde de lever på.

Jeg arbejder metodisk ud fra en løsningsfokuseret tilgang, hvor jeg aldrig anser mennesket som det problembærende i sig selv, men mere at personen kan se sig selv som en del af forandringen. Derudover arbejder jeg i høj grad ud fra begrebet/metoden “Signs of Safety”, hvor man, før alle andre tiltag og indsatser, forsøger at involvere netværk som en del af løsningen.

I de længerevarende indsatser i hjemmet, arbejder jeg med familiebehandling ud fra en mere helhedsorienteret indsats, hvor jeg forsøger at indrage alle de lag, der udgør familien. Familien er et samlet hele. Der spiller dynamikker og kultur ind. Der spiller egne baggrunde og opvækster ind. Der spiller alle  sociale parametre ind.

Min erfaring med opgaver som støtte jf. aktivlovens § 85. 

Dette kan fx være at hjælpe unge på vej ud i livet, hvis de fx har været anbragt, eller hvis en person har været indlagt på sygehus i en længere periode, eller hvis de fx har afsonet en længere straf og har brug for særlig intensiv støtte i en periode af deres liv under prøvelseløsladelse eller efter løsladelse. Dette kan være i forhold til fx at finde bolig, uddannelse, arbejde eller behandling.

Jeg opdaterer løbende min faglighed og viden – og har fx gennemgået kursusforløb i 2023 om ”Barnet Reform”.

Jeg har drevet selvstændig virksomhed siden 2016 og har fungeret som både mentor jf. LAS, som støtteperson Jf. §75 i SL og som § 85 støtte samt familiebehandler i hjem, hvor der er behov for støtte af særlig karakter.